För allas trivsel och säkerhet gäller följande ordningsregler inom arenan:

• Besökare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.

• Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol eller andra droger.

• Det är inte tillåtet att till arenan medföra vapen eller andra farliga föremål.

• Det är inte tillåtet att inneha eller använda pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor
på arenan.

• Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text
eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller region, äger inte
tillträde till arenan. Detsamma gäller den som medför flagga, banderoll eller annat föremål
med sådan text eller symbol liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt
som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.

• Det är inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.

• Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför
staketet.

• Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av
arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium
samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

• Arrangören har tillgång till inspelat material från övervakningskamerorna på arenan och
använder detta bildmaterial för att identifiera individer som gör sig skyldiga till överträdelser.

• Om arrangören eller gästande förening/Idrotts AB i samband med matchen på grund av
besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt Svenska Fotbollförbundets
tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala
motsvarande belopp till arrangören eller gästande förening/Idrotts AB.

• Person som gör sig skyldig till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas
från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år
och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

• Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom
arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.

• Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser
kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader
och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under två år.

OBS: Under matchens gång får man inte lämna arenan för att komma tillbaka efter, även om man har giltig biljett. Utgång innebär hemgång.
Det är även förbjudet att röka på arenan.

För frågor om säkerhet kontakta:
Arrangör och säkerhetschef Gino Torlo
0762 25 45 55 eller [email protected]

© Copyright 2018. Designed by Doctype